Maandag 12 april 2021 17:13:00
Sluit op 10-02-2021 Gunningsbeslissing op 06-04-2021 PB-nummer 2021/S 069-176410

RMN - Onderhouden, keuren en reinigen containers

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Postadres: Postbus 203
Plaats: Soest
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3760 AE Soest
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rmn.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RMN - Onderhouden, keuren en reinigen containers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Om een goede en adequate invulling te geven aan het project is de opdrachtgever op zoek naar een dienstverlener die gedurende de looptijd van de overeenkomst de betreffende containers gaat onderhouden, keuren en reinigen conform de aanbestedingsdocumenten. Op hoofdlijnen betreft het onderstaande werkzaamheden (voor ondergrondse en bovengrondse containers (voor zover van toepassing):

- Reinigen van de inwerpzuil, inwerpvoorziening en het voetgangersplatform;

- Reinigen van de betonput en invalbeveiliging;

- Inspecteren en preventief onderhouden van de complete container inclusief betonput en invalbeveiliging

- Uitvoeren eventuele correctief onderhoud (na akkoord van de opdrachtgever);

- Keuren van de complete container, betonput en invalbeveiliging;

- Aanbrengen van de keuringssticker op de inwerpzuil;

- Opruimen van de directe omgeving rondom de container;

- Verwerken van de gegevens in het containerbeheersysteem van de opdrachtgever.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50500000 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Soest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland (hierna: RMN). RMN verzorgt namens de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist de inkoop voor het onderhouden, keuren en reinigen van containers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Schriftelijk te beantwoorden kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Praktijkbeoordeling / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 249-621460
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

RMN - Onderhouden, keuren en reinigen containers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BBF Holding B.V. (h.o.d.n. Waste Vision)
Postadres: Postbus 132
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 7400 AO
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/04/2021