Zondag 7 juni 2020 10:48:00
Sluit op 20-05-2019

Nieuwbouw Automotive te Helmond

Marktconsultatie

Oproep tot deelname aan consultatie

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting ROC Summa College
Sterrenlaan 10
Eindhoven
5631 KA
NEDERLAND
Contactpersoon: Mark Thijs
E-mail: thijs@zri.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.summacollege.nl/

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling


Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Nieuwbouw Automotive te Helmond
Korte beschrijving: Het Summa College te Eindhoven (hierna: Summa) is thans bezig met de ontwikkeling van een aantal grote huisvestingsprojecten, waaronder het nieuwe gebouw voor de opleiding Automotive te Helmond.Om de aanbestedingen van het werk van deze huisvestingsprojecten zo goed mogelijk voor te bereiden hecht Summa veel waarde aan de mening en input van marktpartijen. Zodoende kunnen de opdrachten optimaal worden afgestemd op hetgeen in de markt leeft, met als doel de kans op succesvolle aanbestedingen te maximaliseren. Door middel van deze marktconsultatie wordt aan marktpartijen de gelegenheid gegeven hun mening over en input te geven voor de beoogde aanbestedingsprocedure.De onderhavige markconsultatie richt zich met name op de nieuwbouw van de opleiding Automotive. De informatie / input die vanuit deze marktconsultatie zal tevens worden gebruikt voor de toekomstige huisvestingsprojecten van Summa.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2019-05-20