Donderdag 13 augustus 2020 07:09:00
Sluit op 02-08-2019

Pilot hybride ICT docent - Omscholing van ICT-professionals richting het onderwijs

Marktconsultatie

Oproep tot deelname aan consultatie

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting CA-ICT
Postbus 177
GORINCHEM
4200 AD
NEDERLAND
Contactpersoon: Louis Spaninks
E-mail: info@caict.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.caict.nl

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Pilot hybride ICT docent - Omscholing van ICT-professionals richting het onderwijs
Korte beschrijving: De doelgroep voor de pilot hybride ICT docent bestaat uit werkenden in de ICT die hun kennis en ervaring willen inzetten voor het opleiden van nieuwe, toekomstige werknemers voor de sector. Door hun deelname aan de pilot hybride ICT docent leveren de betrokken werkenden een belangrijke bijdrage aan de bevordering van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zorgen zij voor betere aansluiting van het ICT-onderwijs op de ICT-praktijk. Tot slot dragen zij bij aan het bevorderen van de kennis en vaardigheden van collega’s in hun bedrijf of daarbuiten, omdat zij gekwalificeerd zijn om cursussen te geven. Werkgevers krijgen ervaring met en zicht op andere manieren van verbetering van de duurzame inzetbaarheid en het belang van een leven lang leren en ontwikkelen.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2019-08-02