Donderdag 13 augustus 2020 08:25:00
Sluit op 02-08-2019

Duurzame inzetbaarheid ICT professionals - oriëntatie loopbaanmogelijkheden en omscholing

Marktconsultatie

Uitnodiging tot aanmelding voor marktverkenning

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting CA-ICT
Postbus 177
GORINCHEM
4200 AD
NEDERLAND
Contactpersoon: Louis Spaninks
E-mail: info@caict.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.caict.nl

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Duurzame inzetbaarheid ICT professionals - oriëntatie loopbaanmogelijkheden en omscholing
Korte beschrijving: Zie beschrijving
Geraamde totale waarde, exclusief BTW: 1327200.00

Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2019-08-02