Zondag 7 juni 2020 12:25:00
Sluit op 22-07-2019

Gemeente Borger-Odoorn Europees openbare aanbesteding Archeologisch onderzoek Deelkampen 2

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
EXLOO
7875 ZG
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.borger-odoorn.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Borger-Odoorn Europees openbare aanbesteding Archeologisch onderzoek Deelkampen 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351914
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Borger-Odoorn gaat het noordelijk deel, Daalkampen 2, de komende jaren verder ontwikkelen. Uit eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat zich in het gebied bewoningsresten bevinden uit de prehistorie. De opdracht betreft de uitvoering van archeologisch onderzoek fase 2a Daalkampen 2 te Borger. Het te onderzoeken gebied heeft een oppervlakte van ca. 27.500 m2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112450
71351914
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL132
NUTS-code: NL13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borger

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de uitvoering van archeologisch onderzoek fase 2a Daalkampen 2 te Borger. De opdrachtgever vraagt om een offerte voor drie onderdelen van de opgraving, met voor ieder van de onderdelen een zo gespecificeerd mogelijke begroting.

1. Voor het opstellen van een Programma van Eisen conform SIKB-BRL 4000, versie 4.1, protocol 4001;

2. Voor het veldwerk, de evaluatie, uitwerking, analyse, rapportage en de deponering conform SIKB-BRL 4000, versie 4.1, protocol 4004;

3. Voor het opstellen van een plan van aanpak voor de communicatie tijdens het veldwerk en de uitvoering daarvan.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiƫle en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT

De inschrijver dient in Deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012.

UITTREKSEL KAMER VAN KOOPHANDEL

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving.

III.1.2)Economische en financiƫle draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

− Een geldig polisblad van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

− Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

STANDAARDFORMAT REFERENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving referentie(s) op te geven, die uiterlijk vijf (5) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

Kerncompetentie 1: Leidinggeven aan (grootschalige) opgravingen qua omvang vergelijkbaar met 60% van de opdrachtwaarde van deze opdracht.

Kerncompetentie 2: Ervaring met nederzettingsonderzoek op pleistocene zandgronden, met name uit de periode bronstijd tot en met romeinse tijd qua omvang vergelijkbaar met 60% van de opdrachtwaarde van deze opdracht.

Kerncompetentie 3: Ervaring met het organiseren van communicatie over archeologisch onderzoek voor diverse doelgroepen qua omvang vergelijkbaar met 60% van de opdrachtwaarde van deze opdracht.

Kerncompetentie 4: Ervaring met leidinggeven en aansturen van diverse groepen vrijwilligers (grootschalige) opgravingen qua omvang vergelijkbaar met 60% van de opdrachtwaarde van deze opdracht.

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage F), toe te voegen aan de inschrijving. Uit referentie(s) moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken.

Dit betekent dat inschrijver één (1) referentie per kerncompetentie in kan dienen. Inschrijver mag met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties voldoen, op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig uit de referentie blijkt op welke kerncompetenties de referentie ziet. Indien inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen.

Offerteaanvraag Europees openbare aanbesteding Archeologisch onderzoek Pagina 17 van 23

Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 5 / juli / 2019, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand (Bijlage H), waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postbus 30009
Assen
9400 RA
Nederland
Telefoon: +31 592339222
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2019