Dinsdag 4 augustus 2020 22:14:00
Sluit op 11-06-2019

Europese aanbesteding: Leveren en onderhouden Wmo-hulpmiddelen

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
Steenwijk
8331 XE
Nederland
Contactpersoon: Erik van der Kamp
E-mail: inkoop@steenwijkerland.nl
NUTS-code: NL211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.steenwijkerland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding: Leveren en onderhouden Wmo-hulpmiddelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33193000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is om een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren en onderhouden van WMO-hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-213941
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01/05/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

11-06-2019 12:00

Te lezen:

17-06-2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

11-06-2019 12:00

Te lezen:

17-06-2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

12:00

Te lezen:

11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

12:00

Te lezen:

11:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Uiterste termijn voor het indienen van inschrijvingen aangepast zoals vermeld in de nota van inlichtingen.