Woensdag 23 september 2020 01:58:00
Sluit op 19-09-2019

Marktconsulatie Slimme dataverzameling gemeente Almere

Marktconsultatie

Oproep tot deelname aan consultatie

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
Almere
1300 AE
NEDERLAND
Contactpersoon: Rachid Lakhloufi
E-mail: rlakhloufi@almere.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.almere.nl

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie


Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Marktconsulatie Slimme dataverzameling gemeente Almere
Korte beschrijving: Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding “Slimme dataverzameling voor uitvoering gemeentelijke watertaken Almere”, nodigt de gemeente Almere u uit om deel te nemen name aan een marktconsultatie.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2019-09-19