Zondag 17 januari 2021 07:37:00
Sluit op 27-01-2021

Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85320000 Sociale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Oldambt is voornemens een opdracht te verstrekken voor dienstverlening op het gebied van ambtelijke werkzaamheden Bbz 2004 en IOAZ waaronder begeleiding, onderzoeken en afhandeling aanvragen in het kader van (startende) zelfstandigen (Bbz/Ioaz).

De gemeente Oldambt koopt externe expertise in voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van inwoners van de gemeente Oldambt die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer c.q. een eigen onderneming voeren en inwoners die als zodanig willen gaan werken. De dienstverlening wordt aangeboden vanuit de bestuurlijke wens om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Cluster Maatschappelijke Zaken werkt hierbij in toenemende mate samen met de afdeling Economische Zaken/Bedrijfscontacten (digitaal ondernemersloket).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uitvoeren van levensvatbaarheidonderzoeken in het kader van de Bbz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79315000 Sociaal onderzoek
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
73210000 Advies inzake onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 betreft het uitvoeren van de onderzoeken naar de levensvatbaarheid in het kader van het Bbz. Het levensvatbaarheidsonderzoek dient uit te monden in een adviesrapport. Onder levensvatbaarheid wordt verstaan: het bedrijf of zelfstandig beroep waaruit de zelfstandige naar verwachting na bijstandsverlening een inkomen zal verwerven dat, samen met het overig inkomen, toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep en voor de voorziening in het bestaan.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De raamovereenkomst van perceel 1 heeft een geraamde maximale waarde van EUR 340.000. Indien dit bedrag zal worden bereikt, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege. Zonder dat hier in enkele vorm een schadevergoeding tegenover staat.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van de Bbz 2004 en IOAZ

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
85321000 Administratieve sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 betreft het ontvangen en afhandelen van de aanvraag conform de wettelijke regeling waaronder toetsing, beoordeling en besluitvorming op de aanvraag. Indien noodzakelijk wordt de partij van perceel 1 benaderd voor het uitvoeren van een levensvatbaarheidonderzoek.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De raamovereenkomst van perceel 2 heeft een geraamde maximale waarde van EUR 240.000. Indien dit bedrag zal worden bereikt, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege. Zonder dat hier in enkele vorm een schadevergoeding tegenover staat.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 500.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van deel III.3.3, zich garant te stellen voor de inschrijver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving referentie(s) op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

• Kerncompetentie perceel 1: het succesvol begeleiden en onderzoeken (conform de genoemde werkzaamheden in deel IV.1 Uitvoeringseisen) van zowel startende als bestaande zelfstandigen bij een overheidsinstelling, welke een waarde vertegenwoordigt van minimaal 60% van de opdrachtwaarde van perceel 1.

• Kerncompetentie perceel 2: het succesvol uitvoeren van ambtelijke werkzaamheden (conform de genoemde werkzaamheden in deel IV.1 Uitvoeringseisen) in het kader van de Bbz 2004 en IOAZ bij een overheidsinstelling, welke een waarde vertegenwoordigt van minimaal 60% van de opdrachtwaarde van perceel 2.

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage D), toe te voegen aan de inschrijving. Uit referentie(s) moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken. Indien de gemeente Oldambt hier aanleiding toe ziet, kan het zo zijn dat er contact opgenomen wordt met de contactpersoon die u in bijlage D vermeld heeft.

Dit betekent dat inschrijver één (1) referentie per kerncompetentie in kan dienen. Inschrijver mag met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties voldoen, op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig uit de referentie blijkt op welke kerncompetenties de referentie ziet. Indien inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over de volgende certificering: ISO 9001. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de gevraagde certificeringen aan de aanbestedende dienst overleggen.

Tevens dient de inschrijver de Cv’s van de in te zetten bij haar inschrijving toe te voegen.

Als inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem gelijkwaardig is. De aanbestedende dienst moet uit de omschrijving kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of kwaliteitsborgingssysteem daadwerkelijk gelijkwaardig is. Inschrijver dient in de inschrijving passend bewijs van de gelijkwaardigheid te leveren.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Winschoten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot woensdag 16 december 2020, 11:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand (Format NvI vragen), waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2020