Maandag 28 november 2022 21:02:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 27-01-2021 Gunningsbeslissing op 29-03-2021 PB-nummer 2021/S 065-167970

Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85320000 Sociale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Oldambt is voornemens een opdracht te verstrekken voor dienstverlening op het gebied van ambtelijke werkzaamheden Bbz 2004 en IOAZ waaronder begeleiding, onderzoeken en afhandeling aanvragen in het kader van (startende) zelfstandigen (Bbz/Ioaz).

De gemeente Oldambt koopt externe expertise in voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van inwoners van de gemeente Oldambt die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer c.q. een eigen onderneming voeren en inwoners die als zodanig willen gaan werken. De dienstverlening wordt aangeboden vanuit de bestuurlijke wens om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Cluster Maatschappelijke Zaken werkt hierbij in toenemende mate samen met de afdeling Economische Zaken/Bedrijfscontacten (digitaal ondernemersloket).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uitvoeren van levensvatbaarheidonderzoeken in het kader van de Bbz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79315000 Sociaal onderzoek
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
73210000 Advies inzake onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 betreft het uitvoeren van de onderzoeken naar de levensvatbaarheid in het kader van het Bbz. Het levensvatbaarheidsonderzoek dient uit te monden in een adviesrapport. Onder levensvatbaarheid wordt verstaan: het bedrijf of zelfstandig beroep waaruit de zelfstandige naar verwachting na bijstandsverlening een inkomen zal verwerven dat, samen met het overig inkomen, toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep en voor de voorziening in het bestaan.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De raamovereenkomst van perceel 1 heeft een geraamde maximale waarde van EUR 340.000. Indien dit bedrag zal worden bereikt, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege. Zonder dat hier in enkele vorm een schadevergoeding tegenover staat.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van de Bbz 2004 en IOAZ

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
85321000 Administratieve sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 betreft het ontvangen en afhandelen van de aanvraag conform de wettelijke regeling waaronder toetsing, beoordeling en besluitvorming op de aanvraag. Indien noodzakelijk wordt de partij van perceel 1 benaderd voor het uitvoeren van een levensvatbaarheidonderzoek.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De raamovereenkomst van perceel 2 heeft een geraamde maximale waarde van EUR 240.000. Indien dit bedrag zal worden bereikt, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege. Zonder dat hier in enkele vorm een schadevergoeding tegenover staat.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 238-588534
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Uitvoeren van levensvatbaarheidonderzoeken in het kader van de Bbz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IMK Intermediair B.V.
Postadres: Zeisterweg 87
Plaats: Woudenberg
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3931 MG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van de Bbz 2004 en IOAZ.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IMK Intermediair B.V.
Postadres: Zeisterweg 87
Plaats: Woudenberg
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3931 MG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2021