Zaterdag 1 oktober 2022 05:58:00
Terug
Sluit op 09-02-2021 Gunningsbeslissing op 05-05-2021

Inhuur ICT-Professionals Detavast tbv DICTU, BLD, CJIB en OCW

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nationale identificatie:
502035258
Postadres:
Prinses Beatrixlaan 2
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
2595 AL
Land:
NL
Contactpersoon:
P. Bouwman
Telefoon:
-
E-mail:
iucezteam4@rvo.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

  • Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Inhuur ICT-Professionals Detavast tbv DICTU, BLD, CJIB en OCW

Referentienummer: 202009011

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Met het sluiten van raamovereenkomsten beoogt aanbestedende dienst dat de deelnemers door het daaronder sluiten van Nadere Overeenkomsten kwalitatief goede ICT-professionals tegen een marktconform tarief ter beschikking krijgen voor tijdelijke opdrachten, waarbij tevens het doel is om deze ICT-professionals naar een startniveau te ontwikkelen waarmee de ICT-professional na afloop van de inhuurtermijn in dienst kan treden van de betreffende Deelnemer. Aanbestedende dienst wenst daartoe met vier (4) inschrijvers die in deze procedure de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding hebben gedaan, raamovereenkomsten te sluiten. De toekomstige opdrachtnemers, alsmede de door deze opdrachtnemers te leveren diensten, moeten hierbij voldoen aan de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het aanbestedingsdocument.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 39 000 000,00

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De geraamde waarde is € 30.000.000 in vier jaar. Dit is de inschatting op basis van de huidige stand van zaken.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Wensvraag 1
Weging: 25

Kwaliteitscriterium
Naam: Wensvraag 2
Weging: 40

Kwaliteitscriterium
Naam: Wensvraag 3
Weging: 25

Prijs
Weging: 10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 235-580504

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: Inhuur ICT-Professionals Detavast tbv DICTU, BLD, CJIB en OCW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/05/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
iSense Consulting B.V.
Nationale identificatie:
24423127
Postadres:
Zuidelijk Halfrond 11
Plaats:
GOUDA
NUTS-code:
NL
Postcode:
2801DD
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.Isense.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
YER Nederland B.V.
Nationale identificatie:
34131598
Postadres:
Hogehilweg 16
Plaats:
Amsterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
1101 CD
Land:
NL
Telefoon:
+31 0655756680
E-mail:
fijamulder@yer.nl
Fax:
+31 629239195
Internetadres:
http://www.yer.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Calco Group BV.
Nationale identificatie:
32099718
Postadres:
Gatwickstraat 21
Plaats:
Amsterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
1043GL
Land:
NL
Telefoon:
+31 638160074
E-mail:
froukje.sierksma@calco.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.calco-it.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
De Staffing Groep Nederland B.V.
Nationale identificatie:
11020532
Postadres:
Fultonbaan 6
Plaats:
Nieuwegein
NUTS-code:
NL
Postcode:
3439 NE
Land:
NL
Telefoon:
+31 306001500
E-mail:
tenderdesk@destaffinggroep.nl
Fax:
+31 306001599
Internetadres:
http://www.destaffinggroep.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
30 000 000,00

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 000 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank 's Gravenhage
Postadres:
Postbus 20302
Plaats:
's Gravenhage
Postcode:
2500 EH
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 703813509
Internetadres:
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming:
Commissie van aanbestedingsexperts
Postadres:
-
Plaats:
Den Haag
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telefoon:
+31 703797480
Internetadres:
https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
Fax:
-
VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05/05/2021