Dinsdag 3 augustus 2021 12:29:00
Sluit op 20-01-2021 PB-nummer 2021/S 010-016272

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling de Kandelaar Ameide

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Vijfheerenlanden
Postadres: Postbus 11
Plaats: Leerdam
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 4140 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vijfheerenlanden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling de Kandelaar Ameide

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Feitelijk gaat het in kwestie om de verkoop van het Perceel door de gemeente Vijfheerenlanden, waarbij de koper (de ontwikkelaar) gehouden wordt om aan verschillende voorwaarden te voldoen passend bij een aantrekkelijke ontwikkeling van het Perceel. De gemeente zoekt een koper (de ontwikkelaar) die de beste en de meest aantrekkelijke invulling aan de ontwikkeling zal gaan geven op basis van de door de gemeente gestelde eisen, uitgangspunten en kaders.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-129631
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2021-01-20

Te lezen:

2021-01-27

VII.2)Overige nadere inlichtingen: