Zondag 17 januari 2021 07:00:00
Sluit op 20-01-2021

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling de Kandelaar Ameide

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Vijfheerenlanden
Postadres: Postbus 11
Plaats: Leerdam
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 4140 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vijfheerenlanden.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling de Kandelaar Ameide

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Feitelijk gaat het in kwestie om de verkoop van het Perceel door de gemeente Vijfheerenlanden, waarbij de koper (de ontwikkelaar) gehouden wordt om aan verschillende voorwaarden te voldoen passend bij een aantrekkelijke ontwikkeling van het Perceel. De gemeente zoekt een koper (de ontwikkelaar) die de beste en de meest aantrekkelijke invulling aan de ontwikkeling zal gaan geven op basis van de door de gemeente gestelde eisen, uitgangspunten en kaders.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211300 Bouwen van woningen
45211100 Werkzaamheden voor huizenbouw
70111000 Projectontwikkeling voor woningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ameide

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De locatie van de voormalige basisschool De Kandelaar in Ameide is vrijgekomen door het vertrek van de school naar een nieuwe locatie. De school is gesloopt, de verharding verwijderd en het perceel is geëgaliseerd en ingezaaid. Het te verwijderen hek om de voormalige school is blijven staan. De locatie ligt ingeklemd tussen de Tol, Aaksterveld en de Meidoornlaan en ligt nu braak.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 400
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor een uitnodiging voor de Inschrijvingsfase, dient een Ondernemer/Gegadigde te beschikken over aantoonbare ervaring met de uitvoering én oplevering (Kerncompetenties 1, 2 en 3) van tenminste één (1) ‘werk’ of ‘opdracht’ of ‘project’ in de afgelopen vijf (5) jaar (voorafgaande aan datum Aanmelding) dat betrekking heeft (had) op:

Kerncompetentie 1:

Het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van tenminste 13 woningen in een gedifferentieerd programma (d.w.z. verschillende typologie woningen en prijssegmenten binnen één (1) opdracht / project).

Kerncompetentie 2:

Het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van een inbreidingslocatie.

Kerncompetentie 3:

Het voor eigen rekening en risico aanleggen van openbare ruimte en openbare voorzieningen bestaande uit parkeeroplossingen, wegen, riolering en groen met een financiële omvang van tenminste EUR 250.000,- euro ex BTW.

De drie (3) hierboven genoemde kerncompetenties kunnen ook door middel van één referentieopdracht worden aangetoond. Een en ander zal in dat geval (door middel van een nadere specificatie) wel duidelijk moeten worden gemaakt door de Gegadigde.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/11/2020