Woensdag 23 september 2020 01:30:00

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Maasgouw
Postadres: Markt 36
Plaats: Maasbracht
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.maasgouw.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van civieltechnische adviesdiensten, directievoering en toezicht. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze procedure op te delen in drie percelen. Er is behoefte om per perceel met drie (3) geschikte bureaus een meerjarig contract aan te gaan. Het betreft hier vooral herinrichtingswerk en reconstructiewerk van wegen en riolering.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Civieltechnische adviesdiensten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maasgouw

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Advisering in diverse zaken waar bij de gemeente geen deskundigheid voor is. Bestek voorbereiding, dat wil zeggen: het opstellen van bestek, tekeningen, begroting, het verzorgen van (2) informatieavonden voor de bewoners, het voeren van overleg met diverse partijen, het verzorgen van de aanbestedingsprocedures.

Dit perceel omvat opdrachten voor dienstverlening met een kostenraming van maximaal

EUR 50.000,- (exclusief BTW) per opdracht op het gebied van de ingenieursdiensten. Raming van dit perceel bedraagt circa EUR 250.000,- per jaar. Deze omvang is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Directievoering UAV

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Maasgouw

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voeren van directie op het project en het houden van toezicht op het project. In de directie betekent dit o.a. Voorzitter bij bouwvergaderingen, financiële aspecten, terugkoppeling aan projectleiding.

De raming van dit perceel bedraagt circa EUR 100.000,- per jaar. Deze omvang is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Toezichthouden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Maasgouw

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het dagelijkse toezicht op het project waarbij de kwaliteitseisen in de gaten worden gehouden, contact met burgers, overleg directie.

De raming van dit perceel bedraagt circa EUR 100.000,- per jaar. Deze omvang is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 192-466790
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Civieltechnische adviesdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ducot Engineering & Advies B.V.
Postadres: Boven de Wolfskuil 3
Plaats: Roermond
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 6049 LX
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IV-Infra B.V.
Postadres: Trapezium 322
Plaats: Sliedrecht
NUTS-code: NL3 WEST-NEDERLAND
Postcode: 3364 DL
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RA Infra B.V.
Postadres: Geerweg 7
Plaats: Sittard
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 6135 KB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Directievoering UAV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Consul Infra B.V.
Postadres: Raadhuisstraat 13
Plaats: Ohé en Laak
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 6109 AP
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RA Infra B.V.
Postadres: Geerweg 7
Plaats: Sittard
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 6135 KB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Track Civiel Contractmanagement
Postadres: Heerepad24
Plaats: Heel
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 6097 DJ
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Toezichthouden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 1FrisseWind VoF
Postadres: Vlaskuilseweg 80
Plaats: Maria Hoop
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 6105 CP
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Consul Infra B.V.
Postadres: Raadhuisstraat 13
Plaats: Ohé en Laak
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 6109 AP
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RA Infra B.V.
Postadres: Geerweg 7
Plaats: Sittard
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 6135 KB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/06/2020