Zaterdag 11 juli 2020 13:32:00

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Maasgouw
Markt 36
Maasbracht
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.maasgouw.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van civieltechnische adviesdiensten, directievoering en toezicht. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze procedure op te delen in drie percelen. Er is behoefte om per perceel met drie (3) geschikte bureaus een meerjarig contract aan te gaan. Het betreft hier vooral herinrichtingswerk en reconstructiewerk van wegen en riolering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-233641
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30/09/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

25-11-2019 10:00

Te lezen:

06-01-2020 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De termijn voor het indienen van de aanmeldingen wordt uitgesteld. Voorlopig wordt de datum gesteld op 6 januari 2020.