Zaterdag 11 juli 2020 13:07:00

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Maasgouw
Markt 36
Maasbracht
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.maasgouw.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van civieltechnische adviesdiensten, directievoering en toezicht. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze procedure op te delen in drie percelen. Er is behoefte om per perceel met drie (3) geschikte bureaus een meerjarig contract aan te gaan. Het betreft hier vooral herinrichtingswerk en reconstructiewerk van wegen en riolering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-233641
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30/09/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technische en beroepsbekwaamheid
In plaats van:

KERNCOMPETENTIES: Perceel 1 Civieltechnische adviesdiensten 1) Werkzaamheden met betrekking tot het maken van een ontwerp en het gereed maken van het bestek (voor reconstructies en rioolvervangingen) waarvan de opdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000 exclusief BTW. Onder reconstructie wordt verstaan: vernieuwen en vervangen van riolering, verharding en groen. 2) Werkzaamheden met betrekking tot het maken van een ontwerp en het gereed maken van het bestek voor de infrastructurele voorzieningen in nieuwe bestemmingsplannen en uitbreidingsgebieden waarvan de opdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000 exclusief BTW 3) Diensten zoals beschreven onder de kerncompetenties 1 en 2, dienen betrekking te hebben op werken, waarvan de opdrachtwaarde van het uit te voeren werk een opdrachtwaarde had van minimaal € 250.000 exclusief BTW. 4) Aantoonbare ervaring met werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van een RAW-bestek, waarvan de referentieopdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000,- exclusief BTW. Perceel 2 Directievoering UAV 1) Aantoonbare ervaring met directievoering UAV van een werk op basis van een RAW-bestek, waarvan de referentieopdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000,- exclusief BTW. 2) Diensten zoals beschreven onder de kerncompetentie 1, dienen betrekking te hebben op werken, waarvan de opdrachtwaarde van het uit te voeren werk een opdrachtwaarde had van minimaal € 500.000 exclusief BTW. Perceel 3 Toezicht 1) Aantoonbare ervaring met toezichthouden van een werk op basis van een RAW bestek, waarvan de referentieopdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000,- exclusief BTW. KWALITEIT: De Gegadigde (alle Combinanten) die voor perceel 1 inschrijft dient te beschikken over een kwaliteitszorgsysteem, dat is gecertificeerd te zijn volgens de internationale norm ISO 9001:2015 of vergelijkbaar. De kwaliteitsbewakingsregeling dient te zijn gecertificeerd door een instantie die is erkend door een Nationale accreditatieinstelling. Indien deze erkenning ontbreekt, moet de betreffende certificerende instantie voldoen aan de Europese norm NEN-EN-45012:1998 Algemene criteria voor certificatieinstellingen die kwaliteitssysteemcertificatie uitvoeren. VEILIGHEID: De Gegadigden (Combinanten en derden die met uitvoeringstaken zijn belast) die inschrijven op perceel 2 (directievoering UAV) en perceel 3 (toezichthouden) dienen aan te tonen te kunnen werken volgens veiligheidsvoorschriften van VCA* of vergelijkbaar. Indien de Gegadigde niet beschikt over een VCA*2008/5.1 aanvaardt de Aanbestedende dienst gelijkwaardige verklaringen van in andere lidstaten gevestigde instanties en eveneens andere gelijkwaardige bewijzen inzake maatregelen op het gebied van veiligheid van Gegadigden die niet over VCA-certificaten beschikken.

Te lezen:

KERNCOMPETENTIES: Perceel 1 Civieltechnische adviesdiensten 1) Werkzaamheden met betrekking tot het maken van een ontwerp en het gereed maken van het bestek (voor reconstructies en rioolvervangingen) waarvan de opdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000 exclusief BTW. Onder reconstructie wordt verstaan: vernieuwen en vervangen van riolering, verharding en groen. 2) Werkzaamheden met betrekking tot het maken van een ontwerp en het gereed maken van het bestek voor de infrastructurele voorzieningen in nieuwe bestemmingsplannen en uitbreidingsgebieden waarvan de opdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000 exclusief BTW 3) (VERVALLEN) Diensten zoals beschreven onder de kerncompetenties 1 en 2, dienen betrekking te hebben op werken, waarvan de opdrachtwaarde van het uit te voeren werk een opdrachtwaarde had van minimaal € 250.000 exclusief BTW. 4) (VERVALLEN) Aantoonbare ervaring met werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van een RAW-bestek, waarvan de referentieopdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000,- exclusief BTW. Perceel 2 Directievoering UAV 1) Aantoonbare ervaring met directievoering UAV van een werk op basis van een RAW-bestek, waarvan de referentieopdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000,- exclusief BTW. 2) Diensten zoals beschreven onder de kerncompetentie 1, dienen betrekking te hebben op werken, waarvan de opdrachtwaarde van het uit te voeren werk een opdrachtwaarde had van minimaal € 500.000 exclusief BTW. Perceel 3 Toezicht 1) Aantoonbare ervaring met toezichthouden van een werk op basis van een RAW bestek, waarvan de referentieopdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van € 25.000,- exclusief BTW. KWALITEIT: De Gegadigde (alle Combinanten) die voor perceel 1 inschrijft dient te beschikken over een kwaliteitszorgsysteem, dat is gecertificeerd te zijn volgens de internationale norm ISO 9001:2015 of vergelijkbaar. De kwaliteitsbewakingsregeling dient te zijn gecertificeerd door een instantie die is erkend door een Nationale accreditatieinstelling. Indien deze erkenning ontbreekt, moet de betreffende certificerende instantie voldoen aan de Europese norm NEN-EN-45012:1998 Algemene criteria voor certificatieinstellingen die kwaliteitssysteemcertificatie uitvoeren. VEILIGHEID: De Gegadigden (Combinanten en derden die met uitvoeringstaken zijn belast) die inschrijven op perceel 2 (directievoering UAV) en perceel 3 (toezichthouden) dienen aan te tonen te kunnen werken volgens veiligheidsvoorschriften van VCA* of vergelijkbaar. Indien de Gegadigde niet beschikt over een VCA*2008/5.1 aanvaardt de Aanbestedende dienst gelijkwaardige verklaringen van in andere lidstaten gevestigde instanties en eveneens andere gelijkwaardige bewijzen inzake maatregelen op het gebied van veiligheid van Gegadigden die niet over VCA-certificaten beschikken.

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage J - Beoordelingskader S1 alle percelen aangepast.pdf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage I1 - Standaardformat Referenties tbv Beoordeling S1 - perceel 1 aangepast.doc

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage I1 - Standaardformat Referenties tbv Beoordeling S1 - perceel 1 aangepast.doc

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E3 - Standaardformat Referenties Perceel 3 aangepast.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E2 - Standaardformat Referenties Perceel 2 aangepast.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E1 - Standaardformat Referenties Perceel 1 aangepast.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E3 - Standaardformat Referenties Perceel 3 aangepast.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E2 - Standaardformat Referenties Perceel 2 aangepast.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E1 - Standaardformat Referenties Perceel 1 aangepast.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage I1 - Standaardformat Referenties tbv Beoordeling S1 - perceel 1.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E3 - Standaardformat Referenties Perceel 3.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E2 - Standaardformat Referenties Perceel 2.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E1 - Standaardformat Referenties Perceel 1.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage J - Beoordelingskader S1 alle percelen.pdf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage I1 - Standaardformat Referenties tbv Beoordeling S1 - perceel 1.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E3 - Standaardformat Referenties Perceel 3.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E2 - Standaardformat Referenties Perceel 2.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage E1 - Standaardformat Referenties Perceel 1.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:

Bijlage E1 - Standaardformat Referenties Perceel 1.docx

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:

Bijlage E1 - Standaardformat Referenties Perceel 1.docx

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De wijzigingen in deze rectificatie betreffen:

- Perceel 1: Kerncompetentie 3 & 4 komen te vervallen, zie aangepast referentieformulier E1

- Perceel 1: Selectiecriterium S1.7 komt te vervallen (Bijlage J aangepast)

- Genoemde opdrachtwaarde van € 25.000,- van een referentieproject komt te vervallen.

Gezien de wijzigingen als gevolg van de antwoorden in de Nota van Inlichtingen 1 wordt de planning als volgt: Vragen t.b.v. de 2de NVI dienen uiterlijk dinsdag 29 oktober te worden ingediend voor 10.00 uur. De NvI zal uiterlijk 7 november worden gepubliceerd.