Zaterdag 11 juli 2020 13:45:00

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Maasgouw
Markt 36
Maasbracht
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.maasgouw.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van civieltechnische adviesdiensten, directievoering en toezicht. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze procedure op te delen in drie percelen. Er is behoefte om per perceel met drie (3) geschikte bureaus een meerjarig contract aan te gaan. Het betreft hier vooral herinrichtingswerk en reconstructiewerk van wegen en riolering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-233641
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30/09/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

31-03-2022

Te lezen:

31-03-2024

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

31-03-2022

Te lezen:

31-03-2024

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

31-03-2022

Te lezen:

31-03-2024

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

RENEWAL

Te lezen:

NO_RENEWAL

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

RENEWAL

Te lezen:

NO_RENEWAL

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

RENEWAL

Te lezen:

NO_RENEWAL

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2)-maal één (1) jaar.

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2)-maal één (1) jaar

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2)-maal één (1) jaar.

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Selectieleidraad ENOA Ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden - gemeente Maasgouw AANGEPAST dd 02-10-2019.pdf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Selectieleidraad ENOA Ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden - gemeente Maasgouw 20190930.pdf

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In tegenstelling tot beschreven in paragraaf 1.2. van de selectieleidraad is de looptijd van de af te sluiten overeenkomsten per perceel 4 jaar. Daarbij zijn geen optiejaren van toepassing.