Zaterdag 11 juli 2020 13:11:00

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Maasgouw
Markt 36
Maasbracht
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.maasgouw.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van civieltechnische adviesdiensten, directievoering en toezicht. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze procedure op te delen in drie percelen. Er is behoefte om per perceel met drie (3) geschikte bureaus een meerjarig contract aan te gaan. Het betreft hier vooral herinrichtingswerk en reconstructiewerk van wegen en riolering.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Civieltechnische adviesdiensten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maasgouw

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Advisering in diverse zaken waar bij de gemeente geen deskundigheid voor is. Bestek voorbereiding, dat wil zeggen: het opstellen van bestek, tekeningen, begroting, het verzorgen van (2) informatieavonden voor de bewoners, het voeren van overleg met diverse partijen, het verzorgen van de aanbestedingsprocedures.

Dit perceel omvat opdrachten voor dienstverlening met een kostenraming van maximaal

EUR 50.000,- (exclusief BTW) per opdracht op het gebied van de ingenieursdiensten. Raming van dit perceel bedraagt circa EUR 250.000,- per jaar. Deze omvang is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 31/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2)-maal één (1) jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Directievoering UAV

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Maasgouw

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voeren van directie op het project en het houden van toezicht op het project. In de directie betekent dit o.a. Voorzitter bij bouwvergaderingen, financiële aspecten, terugkoppeling aan projectleiding.

De raming van dit perceel bedraagt circa EUR 100.000,- per jaar. Deze omvang is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 31/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2)-maal één (1) jaar

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Toezichthouden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Maasgouw

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het dagelijkse toezicht op het project waarbij de kwaliteitseisen in de gaten worden gehouden, contact met burgers, overleg directie.

De raming van dit perceel bedraagt circa EUR 100.000,- per jaar. Deze omvang is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 31/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2)-maal één (1) jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiƫle en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

INSCHRIJVING HANDELS- EN BEROEPSREGISTER (BEROEPSBEVOEGDHEID)

De gegadigde dient in het verzoek tot deelneming een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen, niet ouder dan zes maanden op het moment van indienen van het verzoek tot deelneming. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken met betrekking tot degene die de bijlagen, waaronder de Eigen verklaring, heeft getekend.

UITSLUITINGSGRONDEN:

De gegadigde dient in Deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens gegadigde, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven redenen, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de gegadigde is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van gegadigde of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De gegadigde dient daarnaast in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de gegadigde niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De gegadigde dient ook in Deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties als genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Ernstige beroepsfout (art. 2.87 lid 1 sub c Aw 2012);

• Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

• Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012);

• Betrokken bij de voorbereiding (art. 2.87 lid 1 sub f Aw 2012);

• Prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012);

• Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

• Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De gegadigde dient ook in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies

III.1.2)Economische en financiƫle draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEROEPS/BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De gegadigde dient afdoende behoorlijk te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 500.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moeten de geselecteerde gegadigden het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

• Een geldig polisblad van de toepasselijke beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

• Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat gegadigde verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient gegadigde een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moeten de geselecteerde gegadigden een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van de onderneming van gegadigde.

NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van deel III.3.3, zich garant te stellen voor de gegadigde.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES:

Perceel 1 Civieltechnische adviesdiensten

1) Werkzaamheden met betrekking tot het maken van een ontwerp en het gereed maken van het bestek (voor reconstructies en rioolvervangingen) waarvan de opdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van EUR 25.000 exclusief BTW. Onder reconstructie wordt verstaan: vernieuwen en vervangen van riolering, verharding en groen.

2) Werkzaamheden met betrekking tot het maken van een ontwerp en het gereed maken van het bestek voor de infrastructurele voorzieningen in nieuwe bestemmingsplannen en uitbreidingsgebieden waarvan de opdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van EUR 25.000 exclusief BTW

3) Diensten zoals beschreven onder de kerncompetenties 1 en 2, dienen betrekking te hebben op werken, waarvan de opdrachtwaarde van het uit te voeren werk een opdrachtwaarde had van minimaal EUR 250.000 exclusief BTW.

4) Aantoonbare ervaring met werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van een RAW-bestek, waarvan de referentieopdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van

EUR 25.000,- exclusief BTW.

Perceel 2 Directievoering UAV

1) Aantoonbare ervaring met directievoering UAV van een werk op basis van een RAW-bestek, waarvan de referentieopdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van

EUR 25.000,- exclusief BTW.

2) Diensten zoals beschreven onder de kerncompetentie 1, dienen betrekking te hebben op werken, waarvan de opdrachtwaarde van het uit te voeren werk een opdrachtwaarde had van minimaal EUR 500.000 exclusief BTW.

Perceel 3 Toezicht

1) Aantoonbare ervaring met toezichthouden van een werk op basis van een RAW bestek, waarvan de referentieopdracht een minimale opdrachtwaarde bevatte ter hoogte van

EUR 25.000,- exclusief BTW.

KWALITEIT:

De Gegadigde (alle Combinanten) die voor perceel 1 inschrijft dient te beschikken over een kwaliteitszorgsysteem, dat is gecertificeerd te zijn volgens de internationale norm ISO 9001:2015 of vergelijkbaar. De kwaliteitsbewakingsregeling dient te zijn gecertificeerd door een instantie die is erkend door een Nationale accreditatieinstelling. Indien deze erkenning ontbreekt, moet de betreffende certificerende instantie voldoen aan de Europese norm NEN-EN-45012:1998 Algemene criteria voor certificatieinstellingen die kwaliteitssysteemcertificatie uitvoeren.

VEILIGHEID:

De Gegadigden (Combinanten en derden die met uitvoeringstaken zijn belast) die inschrijven op perceel 2 (directievoering UAV) en perceel 3 (toezichthouden) dienen aan te tonen te kunnen werken volgens veiligheidsvoorschriften van VCA* of vergelijkbaar. Indien de Gegadigde niet beschikt over een VCA*2008/5.1 aanvaardt de Aanbestedende dienst gelijkwaardige verklaringen van in andere lidstaten gevestigde instanties en eveneens andere gelijkwaardige bewijzen inzake maatregelen op het gebied van veiligheid van Gegadigden die niet over VCA-certificaten beschikken.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/11/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zijn voor de selectiefase 2 vragenronden gepland. Dit betekent dat van gegadigden een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot donderdag 10 oktober 10.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand (bijlage K) via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

Donderdag 24 okt worden de vragen beantwoord in de nota van inlichtingen

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Postbus 20302
Den Haag
2500 EH
Nederland
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een gegadigde verliest zijn recht om op te komen tegen het selectiebesluit wanneer de aanbestedende dienst niet binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving waarin het selectiebesluit bekend is gemaakt, een gemotiveerd bezwaar heeft ontvangen. Op dit bezwaar wordt zo spoedig mogelijk door de aanbestedende dienst gemotiveerd gereageerd.

Indien gegadigde het niet eens is met de respons dient zij aanbestedende dienst binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum van verzending van dit respons te hebben gedagvaard in kort geding voor de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Den Haag door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de contactpersoon van de aanbestedende dienst, op straffe van verval van alle rechten.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/09/2019