Vrijdag 6 augustus 2021 05:05:00
Sluit op 08-01-2021

2020-B016 Betere Buurten Schansen Noord

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Nieuwegein
Postadres: Postbus 1
Plaats: NIEUWEGEIN
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3430 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Dhr. M. de Boer
E-mail: m.de.boer@nieuwegein.nl
Telefoon: +31 0306071911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nieuwegein.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020-B016 Betere Buurten Schansen Noord

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit project betreft de herinrichting van Schansen Noord in de wijk Fokkesteeg.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;

- opbreken en aanbrengen van leidingwerk en kolken;

- aanbrengen van asfaltverharding;

- aanbrengen van Aquaflow;

- aanbrengen van Drainvoegen;

- uitvoeren van bijbehorend grondwerk;

- opbreken en aanbrengen van straatmeubilair;

- verwijderen en aanbrengen van groen;

- aanbrengen van boombunkers;

- bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233300 Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nieuwegein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nationaal Openbaar procedure

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Aanbestedingsleidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie Aanbestedingsleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Nieuwegein

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie aanbestedingsleidraad

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611740
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611740
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/11/2020