Maandag 18 januari 2021 14:24:00
Sluit op 14-12-2020

Stichting Staring College

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Staring College
Postadres: Zutphenseweg 108
Plaats: Lochem
NUTS-code: NL2 OOST-NEDERLAND
Postcode: 7241 SE
Land: Nederland
Contactpersoon: Brigitte Schey
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://staring.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stichting Staring College

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

nieuwbouw Staring College te Borculo

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/12/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-128161
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Moodboard

VII.2)Overige nadere inlichtingen: