Zondag 7 juni 2020 10:36:00

renovatie stadskantoor Roosendaal naar HUIS van Roosendaal

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Roosendaal
Postadres: Postbus 5000
Plaats: Roosendaal
NUTS-code: NL411
Postcode: 4700 KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Evert Visser
E-mail: e.visser@roosendaal.nl
Telefoon: +31 638825668

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.roosendaal.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

renovatie stadskantoor Roosendaal naar HUIS van Roosendaal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is de vooraankondiging van de renovatie ( gedeeltelijk sloop en (ver)nieuwbouw) van het stadskantoor Roosendaal. De gemeente Roosendaal zal deze aanbesteding naar verwachting in Q1 2020 gaan opstarten met de publicatie van de aankondiging.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

op dit werk is de percelenregeling van toepassing. Perceel 1 zijnde CPV 45111100-9 Sloopwerkzaamheden, zal conform artikel 2.18 lid 2 en 3 Aw 2012 zonder Europese aanbesteding conform het aanbestedingsbeleid van de aanbestedende dienst, zijnde meervoudig onderhands, worden aanbesteed. Voor de overige percelen zal de Europese aanbestedingsprocedure worden gevolgd.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

het slopen van het huidige stadskantoor tot aan het betonnen skelet.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

het slopen van het huidige stadskantoor tot aan betonnen skelet. Dit perceel valt onder de percelenregeling en zal conform artikel 2.18 lid 2 en 3 Aw 2012 zonder Europese aanbesteding conform het aanbestedingsbeleid van de aanbestedende dienst, zijnde meervoudig onderhands, worden aanbesteed.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouwkundige werkzaamheden ( exclusief vaste inrichting) voor het bouwen van het HUIS van Roosendaal.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45215222
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het bouwkundig renoveren van het huidige stadskantoor vanaf betonnen skelet tot het HUIS van Roosendaal.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

E&W werkzaamheden voor de realisatie van het HUIS van Roosendaal.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het realiseren van de E&W installaties ten behoeve van het HUIS van Roosendaal.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/01/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

te verkrijgen per email.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2020