Vrijdag 14 augustus 2020 21:53:00

GON-40-19-008-T01 Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23
Postcode: 1300 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark de Brabander
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://almere.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GON-40-19-008-T01 Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-238811
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20/11/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

15-01-2020 12:00

Te lezen:

17-01-2020 12:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Planning aanbestedingsprocedure

Nadere inlichtingen dienen uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen door de aanbesteder te worden verstrekt (artikel 2.22.2). Hierdoor zal de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen worden verplaatst naar 17-01-2020 12.00u.