Donderdag 6 mei 2021 02:02:00
Sluit op 11-01-2021 Gunningsbeslissing op 29-04-2021 PB-nummer 2021/S 086-222360

Gemeente Montfoort - Zaaksysteem

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Montfoort
Postadres: Kasteelplein 5
Plaats: Montfoort
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3417 JG
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.montfoort.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Montfoort - Zaaksysteem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het huidige zaaksysteem van de gemeente Montfoort voldoet niet en moet vervangen worden. In de voorbereidingsfase van onderhavige aanbesteding is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van gemeente Montfoort, waar zij in de huidige situatie tegenaan lopen en wat voor hen (een deel van) de gewenste situatie is. De resultaten uit dit onderzoek zijn als basis gebruikt voor het Programma van Eisen en waaruit de wensen (gunningscriteria) zijn geformuleerd.

De gemeente wenst een contract af te sluiten met een partij voor de duur van vier (4) jaar met twee (2) maal de optie tot verlening van één (1) jaar. De gemeente is hierin op zoek naar een standaard oplossing, zodat er direct gewerkt kan worden met het systeem. Voor opdrachtgever is het essentieel dat het nieuwe systeem geïmplementeerd is in mei 2022.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Montfoort

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het huidige zaaksysteem van de gemeente Montfoort voldoet niet en moet vervangen worden. In de voorbereidingsfase van onderhavige aanbesteding is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van gemeente Montfoort, waar zij in de huidige situatie tegenaan lopen en wat voor hen (een deel van) de gewenste situatie is. De resultaten uit dit onderzoek zijn als basis gebruikt voor het Programma van Eisen en waaruit de wensen (gunningscriteria) zijn geformuleerd.

De gemeente wenst een contract af te sluiten met een partij voor de duur van vier (4) jaar met twee (2) maal de optie tot verlening van één (1) jaar. De gemeente is hierin op zoek naar een standaard oplossing, zodat er direct gewerkt kan worden met het systeem. Voor opdrachtgever is het essentieel dat het nieuwe systeem geïmplementeerd is in mei 2022.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 217-530274
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zaaksysteem - gemeente Montfoort

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mintlab B.V.
Plaats: Amsterdam-Duivendrecht
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021