Dinsdag 3 augustus 2021 11:43:00
Sluit op 12-01-2021 Gunningsbeslissing op 16-03-2021

GON-50-20-052-K01 10 kunstwerken in de wijk Nobelhorst te Almere

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1315HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Crediteurenadministratie
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.almere.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GON-50-20-052-K01 10 kunstwerken in de wijk Nobelhorst te Almere

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221110 Bruggenbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

bruggen van beton en bruggen van staal

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-126671
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11/12/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2021-01-08

Te lezen:

2021-01-12

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2021-01-08

Te lezen:

2021-01-12

VII.2)Overige nadere inlichtingen: