Zaterdag 12 juni 2021 20:25:00
Sluit op 12-01-2021 Gunningsbeslissing op 16-03-2021

GON-50-20-052-K01 10 kunstwerken in de wijk Nobelhorst te Almere

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1315HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Crediteurenadministratie
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.almere.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GON-50-20-052-K01 10 kunstwerken in de wijk Nobelhorst te Almere

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221110 Bruggenbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

bruggen van beton en bruggen van staal

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 517 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

bruggen met nummers 5038 met aansluitende keermuur, 5039

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221110 Bruggenbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nobellaan, Almere Hout

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RAW-bestek, perceel 1: bruggen met nummers 5038 met aansluitende keermuur, 5039

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

bruggen met nummer 5045, 5051, 5052, 5053, 5054, 5065 en 5066

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221110 Bruggenbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nobelhorst, Almere Hout

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RAW-bestek, perceel 2: bruggen met nummer 5045, 5051, 5052, 5053, 5054, 5065 en 5066

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Onderdeel A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 13
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fa. Gebr. Van der Lee vof
Postadres: lekdijk 28
Plaats: Hagestein
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4124 KC
Land: Nederland
E-mail: info@gebrvanderlee.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 227 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Onderdeel B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 13
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fa. Gebr. van der Lee vof
Postadres: lekdijk 28
Plaats: Hagestein
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4124 KC
Land: Nederland
E-mail: info@gebrvanderlee.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 290 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/03/2021