Zaterdag 12 juni 2021 20:40:00
Sluit op 19-11-2020 PB-nummer error retreiving: Invalid response

Huygens Lyceum, perceel 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Christiaan Huygens College
Postadres: Postbus 8827
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Postcode: 5605 LV
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark van der Mast
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
Telefoon: +31 882350427
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.icsadviseurs.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huygens Lyceum, perceel 1

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese niet-openbare aanbesteding voor nieuwbouw onderwijsgebouw voor het Christiaan Huygens College aan de Rachmaninowlaan te Eindhoven. Het project omvat de bouwkundige werkzaamheden, coördinatie installatiewerkzaamheden, en terreinwerkzaamheden, voor een gebouw van circa 7.500m2 aan onderwijsruimten, en 3 gymzalen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-128161
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2020-11-19

Te lezen:

2020-11-20

VII.2)Overige nadere inlichtingen: