Vrijdag 27 november 2020 21:58:00
Sluit op 19-11-2020

Huygens Lyceum, perceel 2

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Christiaan Huygens College
Postadres: Postbus 8827
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Postcode: 5605 LV
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark van der Mast
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
Telefoon: +31 882350427
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.icsadviseurs.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huygens Lyceum, perceel 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese niet-openbare aanbesteding voor nieuwbouw onderwijsgebouw voor het Christiaan Huygens College aan de Rachmaninowlaan te Eindhoven. Het project omvat de installatietechnische werkzaamheden, voor een gebouw van circa 7.500m2 aan onderwijsruimten, en 3 gymzalen. De coördinatie van werkzaamheden ligt bij de bouwkundige aannemer van perceel 1, welke separaat aanbesteed wordt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-126101
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:

zie leidraad

Te lezen:

Rechtbank Oost-Brabant

Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:

zie leidraad

Te lezen:

s-Hertogenbosch

Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:
Te lezen:

Postbus 70584

Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:
Te lezen:

5201 CZ

Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:
Te lezen:

+31 736202020

Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:
Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: