Zondag 17 januari 2021 07:36:00
Sluit op 01-12-2020

Arbodienstverlening

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reclassering Nederland
Postadres: Vivaldiplantsoen
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3533 JE
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop
E-mail: inkoop@reclassering.nl
Telefoon: +31 613765873
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.reclassering.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arbodienstverlening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het verzorgen van arbodienstverlening voor Reclassering Nederland.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-125871
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Gunningscriteria 1 Visie

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Gunningscriteria 2 Samenwerking

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Gunningscriteria 3 Voorbeeld casus

VII.2)Overige nadere inlichtingen: