Dinsdag 3 augustus 2021 13:52:00
Sluit op 25-11-2020

Gereedschappen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reclassering Nederland
Postadres: Vivaldiplantsoen
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3533 JE
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop
E-mail: inkoop@reclassering.nl
Telefoon: +31 615822153

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.reclassering.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gereedschappen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44510000 Gereedschap
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese openbare aanbesteding ten behoeve van Reclassering Nederland voor het verwerven van gereedschappen en aanverwanten artikelen te komen. Het doel is om één leverancier te contracteren die een grote diversiteit aan producten kan leveren in een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding, klantvriendelijk is en een open houding heeft. Daarnaast willen we het bestelgemak verhogen, een snelle levering en grip op het assortiment.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 260 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316400 Handgereedschappen
44530000 Bevestigingsmiddelen
43830000 Elektrisch gereedschap
42652000 Elektromechanisch handgereedschap
18444000 Beschermende hoofddeksels
33735000 Beschermende brillen
18143000 Beschermende uitrusting
39830000 Reinigingsmiddelen
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Europese openbare aanbestedingsprocedure, gunning op basis van economisch meest voordelige inschrijving aan de inschrijver met de beste prijs kwaliteitsverhouding

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 260 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x één optioneel verlengjaar onder gelijkblijvende condities

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver (alle combinanten en iedere onderaannemer) dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, zowel op het tijdstip van indienen van de inschrijving, gedurende de aanbestedingsprocedure, op het tijdstip van voorlopige en definitieve gunning en op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd.

Als bewijs dat de inschrijver aan deze eis voldoet, dient hij bij zijn inschrijving het UEA te overleggen, waarin hij verklaart te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd. Daarnaast dient hij een gewaarborgd kopie van deze inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister toe te voegen bij de aanbestedingsstukken/inschrijving.

Indien wordt ingeschreven in combinatie, dan dient de combinatie bij zijn inschrijving voor ieder van de combinanten het UEA-formulier over te leggen, waarin zij verklaren te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar zij zijn gevestigd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Commissie van Aanbestedingsexperts
Postadres: Postbus 20401
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EK
Land: Nederland
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telefoon: +31 703797480

Internetadres: www.commissievanaanbestedingsexperts.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Indien een inschrijver zich niet met de gunningsvoornemen kan verenigen, dan dient deze binnen 20 dagen na ontvangst van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter van de Rechtbank te Utrecht. Indien een inschrijver niet binnen deze vervaltermijn een kort geding entameert, dan is deze inschrijver niet-ontvankelijk in zijn bezwaren tegen de gunning van de opdracht.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/10/2020