Dinsdag 3 augustus 2021 13:54:00
Sluit op 30-11-2020 Gunningsbeslissing op 07-01-2021 PB-nummer 2021/S 010-019784

Reinigingsdiensten Rd4 / bestek reiniging kolken

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rd4
Postadres: Postbus
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Postcode: 6400 AP
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@rd4.nl
Telefoon: +31 455437191
Fax: +31 455437125
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rd4.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigingsdiensten Rd4 / bestek reiniging kolken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

het reinigen van kolken en lijngoten en het afvoeren/verwerken van het hierbij vrijgekomen rioolslib

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Limburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het reinigen van Kolken en Lijngoten en het afvoeren/verwerken van het hierbij vrijgekomen rioolslib voor Rd4

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 233-576142
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

GR200394/JV/eof Reinigen van kolken en lijngoten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rions B.V.
Postadres: Slagmolen 2
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Postcode: 6229PP
Land: Nederland
E-mail: r.vandijk@rions.nl
Telefoon: +31 43-3214978
Internetadres: www.rions.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2021