Zondag 17 januari 2021 07:36:00
Sluit op 30-11-2020 Gunningsbeslissing op 07-01-2021

Reinigingsdiensten Rd4 / bestek reiniging kolken

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rd4
Postadres: Postbus
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Postcode: 6400 AP
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@rd4.nl
Telefoon: +31 455437191
Fax: +31 455437125
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rd4.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigingsdiensten Rd4 / bestek reiniging kolken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

het reinigen van kolken en lijngoten en het afvoeren/verwerken van het hierbij vrijgekomen rioolslib

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-125521
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Prijzenblad

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Referentieproject(en)

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Programma van Eisen

VII.2)Overige nadere inlichtingen: