Dinsdag 26 januari 2021 00:15:00
Sluit op 30-11-2020 Gunningsbeslissing op 07-01-2021

Reinigingsdiensten Rd4 / bestek reiniging kolken

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rd4
Postadres: Postbus
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Postcode: 6400 AP
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@rd4.nl
Telefoon: +31 455437191
Fax: +31 455437125
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rd4.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigingsdiensten Rd4 / bestek reiniging kolken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

het reinigen van kolken en lijngoten en het afvoeren/verwerken van het hierbij vrijgekomen rioolslib

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Limburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het reinigen van Kolken en Lijngoten en het afvoeren/verwerken van het hierbij vrijgekomen rioolslib voor Rd4

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

mogelijkheid tot verlenging van twee keer 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Heerlen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Jos Vroomen (Hoofd Bedrijfsbureau), Esther Offermans (Secretarieel medewerkster) en Jeroen Reijns (Manager Productie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/10/2020