Dinsdag 19 oktober 2021 02:16:00
Sluit op 03-12-2020 Gunningsbeslissing op 05-06-2021 PB-nummer 2020/S 203-494466

Europees openbare aanbesteding Gasloos Oldambt

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Gasloos Oldambt

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51514000 Installatie van diverse machines voor algemeen gebruik
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Oldambt wil met deze aanbesteding een overeenkomst aangaan voor het aardgasloos maken van zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen in de gemeente Oldambt voor 2030, zonder dat dat leidt tot hogere kosten ten opzichte van ongewijzigd beleid.

Om dit te bereiken is gekozen voor een overeenkomst met een lange termijn van maximaal 30 jaar waarin Opdrachtnemer de investeringen terug kan verdienen.

De gemeente Oldambt heeft momenteel een contract voor gaslevering aan 35 aansluitingen. Het gaat daarbij om ongeveer 500.000 m3 aardgas per jaar voor sporthallen, gymzalen, werkplaatsen, kantoren, multifunctionele gebouwen en dergelijke. De gaskosten daarvan bedragen ongeveer EUR 350.000,- per jaar. De overeenkomst met de nieuwe partij(en) voor het aardgasloos maken, mogen niet leiden tot hogere kosten en moeten de CO2 uitstoot verlagen. In de gemeentelijke begroting zijn kosten opgenomen voor aardgas, elektriciteit, netwerkkosten en daaraan gerelateerd onderhoud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-125271
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

Geachte geïnteresseerde, Vanwege de persconferentie omtrent corona van gisteravond hebben wij toch besloten om de schouw van morgen, 15 oktober 2020 niet door te laten gaan. Wanneer er wel mogelijkheden zijn zullen wij u dit zo spoedig mogelijk laten weten. Excuses voor het ongemak. Met vriendelijke groet, Esmé Koerts Medewerker Inkoop

VII.2)Overige nadere inlichtingen: