Maandag 5 december 2022 01:18:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 03-12-2020 Gunningsbeslissing op 05-06-2021 PB-nummer 2020/S 199-482881

Europees openbare aanbesteding Gasloos Oldambt

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Gasloos Oldambt

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51514000 Installatie van diverse machines voor algemeen gebruik
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Oldambt wil met deze aanbesteding een overeenkomst aangaan voor het aardgasloos maken van zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen in de gemeente Oldambt voor 2030, zonder dat dat leidt tot hogere kosten ten opzichte van ongewijzigd beleid.

Om dit te bereiken is gekozen voor een overeenkomst met een lange termijn van maximaal 30 jaar waarin Opdrachtnemer de investeringen terug kan verdienen.

De gemeente Oldambt heeft momenteel een contract voor gaslevering aan 35 aansluitingen. Het gaat daarbij om ongeveer 500.000 m3 aardgas per jaar voor sporthallen, gymzalen, werkplaatsen, kantoren, multifunctionele gebouwen en dergelijke. De gaskosten daarvan bedragen ongeveer EUR 350.000,- per jaar. De overeenkomst met de nieuwe partij(en) voor het aardgasloos maken, mogen niet leiden tot hogere kosten en moeten de CO2 uitstoot verlagen. In de gemeentelijke begroting zijn kosten opgenomen voor aardgas, elektriciteit, netwerkkosten en daaraan gerelateerd onderhoud.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Oldambt wil met deze aanbesteding een overeenkomst aangaan voor het aardgasloos maken van zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen in de gemeente Oldambt voor 2030, zonder dat dat leidt tot hogere kosten ten opzichte van ongewijzigd beleid.

Om dit te bereiken is gekozen voor een overeenkomst met een lange termijn van maximaal 30 jaar waarin Opdrachtnemer de investeringen terug kan verdienen.

De gemeente Oldambt heeft momenteel een contract voor gaslevering aan 35 aansluitingen. Het gaat daarbij om ongeveer 500.000 m3 aardgas per jaar voor sporthallen, gymzalen, werkplaatsen, kantoren, multifunctionele gebouwen en dergelijke. De gaskosten daarvan bedragen ongeveer EUR 350.000,- per jaar. De overeenkomst met de nieuwe partij(en) voor het aardgasloos maken, mogen niet leiden tot hogere kosten en moeten de CO2 uitstoot verlagen. In de gemeentelijke begroting zijn kosten opgenomen voor aardgas, elektriciteit, netwerkkosten en daaraan gerelateerd onderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2050
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uitsluitingsgronden:

De Inschrijver dient in Deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens Inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de Inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van Inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De Inschrijver dient daarnaast in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de Inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de Inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De Inschrijver dient voorts in Deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve Uitsluitingsgronden van toepassing:

 Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

 Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

 Ernstige beroepsfout (art. 2.87 lid 1 sub c Aw 2012);

 Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

 Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012);

 Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

 Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De Inschrijver dient ook in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

 Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Voor de facultatieve Uitsluitingsgronden geldt een terugkijktermijn van drie (3) jaren voorafgaand aan het doen van de Inschrijving, met uitzondering van de Uitsluitingsgronden ‘Faillissement, insolventie, of gelijksoortig’, ‘belangenconflict’ en ‘betrokken bij de voorbereiding’. Voor deze Uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure.

Door ondertekening van Deel IV van de Eigen verklaring, verklaart de Inschrijver dat zij voldoet aan alle Geschiktheidseisen. Waar gevraagd wordt om bewijsmiddelen te overleggen, dient beoogd Opdrachtnemer deze binnen 10 werkdagen te overleggen.

Beroepsbevoegdheid:

De Inschrijver dient aan de Inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van Inschrijving. Deze is aan te vragen bij de Kamer van Koophandel. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de Inschrijvingssom voor deze Opdracht van degene die de Inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEROEPS/BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De Inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd Opdrachtnemer het volgende aan de Aanbestedende dienst overleggen:

• Een geldig polisblad van de toepasselijke beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat Inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient Inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd Opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de Aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van Inschrijver s onderneming.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

De Inschrijver dient bij Inschrijving een referentie op te geven, die uiterlijk drie (3) jaar geleden is afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de Inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

 het naar tevredenheid van de opdrachtgever realiseren van een aanpassing van een gebouw met een maatschappelijke functie met een alternatief voor aardgas.

Als bewijs dient Inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het ‘Standaardformat Referenties’ (Bijlage A7), toe te voegen aan de Inschrijving. Uit de referentie(s) moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken.

Dit betekent dat Inschrijver één (1) referentie per kerncompetentie in kan dienen. Inschrijver mag met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties voldoen, op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig uit de referentie blijkt op welke kerncompetenties de referentie ziet. Indien Inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

SROI

De gemeente Oldambt onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De invulling van Social Return kan op verschillende manieren plaatsvinden. De Aanbestedende dienst heeft voor deze overeenkomst gekozen voor het uitvragen van (creatieve en innovatieve) ideeën bij de Inschrijver , die tevens goed realiseerbaar zijn. Daarvoor is onderstaande eis geformuleerd.

Inschrijver levert in de RIC Workout een concreet en realistisch voorstel in, waarbij 2 % van de Loonsom excl. BTW moet worden ingezet voor SROI. Met het doen van een Inschrijving verklaart Inschrijver zich akkoord met deze verplichting van 2% van de Loonsom.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Winschoten

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inkoopmedewerker

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zijn voor deze aanbesteding twee vragenronden gepland. Omdat vragen voor de tweede ronde alleen betrekking kunnen hebben op vragen die gesteld zijn voor de eerste Nota van Inlichtingen wordt van Inschrijvers een proactieve en zorgvuldige houding verwacht. Sluitingsdatum tot het stellen van vragen voor de 1e ronde is tot 22 oktober 2020 12.00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2020