Vrijdag 14 augustus 2020 22:18:00

Telefonievoorzieningen

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Summa College
Postadres: Sterrenlaan 10
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414
Postcode: 5631 KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ger Franssen
E-mail: mgc.franssen@summacollege.nl
Telefoon: +31 651099194

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.summacollege.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Ter Aa
Postadres: Keizerin Marialaan 2
Plaats: Helmond
NUTS-code: NL414
Postcode: 5702 NR
Land: Nederland
E-mail: mgc.franssen@summacollege.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://roc-teraa.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SintLucas
Postadres: Torenallee 75
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414
Postcode: 5617 BB
Land: Nederland
E-mail: mgc.franssen@summacollege.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sintlucas.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telefonievoorzieningen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32250000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van (mobiele) telefonievoorzieningen voor 3 MBO instellingen (aanbestedende diensten) in de regio Zuid-Oost Brabant.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-239481
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02/12/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage bij - NvI Telecomkoppeling.pdf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage 2b Generieke model verwerkersovereenkomst 3.0 Framework IBP MBO.docx

VII.2)Overige nadere inlichtingen: