Vrijdag 14 augustus 2020 23:14:00

Telefonievoorzieningen

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Summa College
Postadres: Sterrenlaan 10
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414
Postcode: 5631 KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ger Franssen
E-mail: mgc.franssen@summacollege.nl
Telefoon: +31 651099194

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.summacollege.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Ter Aa
Postadres: Keizerin Marialaan 2
Plaats: Helmond
NUTS-code: NL414
Postcode: 5702 NR
Land: Nederland
E-mail: mgc.franssen@summacollege.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://roc-teraa.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SintLucas
Postadres: Torenallee 75
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414
Postcode: 5617 BB
Land: Nederland
E-mail: mgc.franssen@summacollege.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sintlucas.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telefonievoorzieningen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32250000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van (mobiele) telefonievoorzieningen voor 3 MBO instellingen (aanbestedende diensten) in de regio Zuid-Oost Brabant.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 251 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32252000
32561000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Oost brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van simkaarten/abonnementen en op termijn de mogelijkheid tot het leveren van een aantal smartphones.

Voor het Summa College maken ook de verbindingen naar het publieke netwerk en de nummerblokken voor vaste telefonie onderdeel van de Opdracht uit.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 247-609336
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Telefonie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: T-Mobile Netherlands B.V.
Postadres: Waldorpstraat
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL332
Postcode: 2521 CC
Land: Nederland
E-mail: aynur.balkan-kusadasi@t-mobile.nl
Telefoon: +31 624097678
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 251 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: s-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/03/2020