Donderdag 29 oktober 2020 23:41:00
Sluit op 09-11-2020

Onderhoud technische installaties

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud technische installaties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Oldambt is voornemens de in de komende jaren voorkomende preventieve installatietechnische onderhoudswerkzaamheden, periodieke inspecties, keuringen en storingen opvolging aan de installaties van circa 80 in haar beheer zijnde gebouwen aan te besteden.

Dit met intentie om de werkzaamheden (zoals nader gespecificeerd in Bijlage H) bij één of meerdere partijen onder te brengen.

De opdracht wordt opgedeeld in vijf percelen:

Perceel 1: Preventieve werktuigbouwkundige werkzaamheden;

Perceel 2: Preventieve elektrische installatie werkzaamheden;

Perceel 3: Cultuurhuis de Klinker; preventieve werktuigbouwkundige werkzaamheden;

Perceel 4: Cultuurhuis de Klinker; preventieve elektrische installatie werkzaamheden;

Perceel 5: Correctief onderhoud/storingen (E&W).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preventieve werktuigbouwkundige werkzaamheden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PERCEEL 1

• uitvoeren van regulier onderhoud aan W installaties en apparatuur;

• keuren van W installaties en apparatuur;

• uitvoeren Legionella beheersplannen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2) -maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preventieve elektrische installatie werkzaamheden

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PERCEEL 2

• uitvoeren van regulier onderhoud aan E installaties en apparatuur;

• keuren E installaties;

• onderhoud inbraak- en brandalarminstallaties.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2) -maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cultuurhuis de Klinker; preventieve werktuigbouwkundige werkzaamheden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PERCEEL 3

• Cultuurhuis de Klinker; werktuigbouwkundige werkzaamheden;

• uitvoeren van regulier onderhoud aan W installaties en apparatuur;

• keuren van W installaties;

• uitvoeren Legionella beheersplannen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2) -maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cultuurhuis de Klinker; preventieve elektrische installatie werkzaamheden

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PERCEEL 4

• Cultuurhuis de Klinker; elektrische installatie werkzaamheden;

• uitvoeren van regulier onderhoud aan E installaties;

• keuren E installaties;

• Momenteel loopt er een contract bij de Klinker (perceel 4) t/m 31-12-2022 voor preventief onderhoud van inbraak, brand- en ontruimingsinstallatie en CCTV, daarom valt dit buiten dit bestek. De gemeente Oldambt behoudt zicht het recht voor om deze werkzaamheden na beëindiging van dit contract toe te voegen aan perceel 4.

BENOEMING ONDERDELEN PERCEEL 4; CULTUURHUIS DE KLINKER; PREVENTIEVE ELEKTRISCHE INSTALLATIE WERKZAAMHEDEN:

• noodverlichting

• NEN 3140 keuring installatie

• elektrotechnische installatie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2) -maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Correctief onderhoud/storingen (E&W)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PERCEEL 5

• Correctief onderhoud/storingen

BENOEMING ONDERDELEN PERCEEL 5; CORRECTIEF ONDERHOUD/STORINGEN (E&W):

• storingen E en W

• correctief onderhoud

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2) -maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van deel III.3.3, zich garant te stellen voor de inschrijver. Indien inschrijver niet jaarrekening plichtig is dan dient inschrijver een samenstellingsverklaring aan te leveren.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving referentie(s) op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

Voor perceel 1:

Kerncompetentie 1: Ervaring hebben met het uitvoeren van preventieve werktuigbouwkundige werkzaamheden. De referentieopdracht moet een minimale omvang hebben van 40 gebouwen.

Voor perceel 2:

Kerncompetentie 1: Ervaring hebben met het uitvoeren van preventieve elektrische installatie werkzaamheden. De referentieopdracht moet een minimale omvang hebben van 40 gebouwen.

Voor perceel 3:

Kerncompetentie 1: Ervaring hebben met het uitvoeren van preventieve werktuigbouwkundige installatie werkzaamheden bij een cultuurhuis of soortgelijke gebouw met dezelfde functie en complexiteit.

Voor perceel 4:

Kerncompetentie 1: Ervaring hebben met het uitvoeren van preventieve elektrische installatie werkzaamheden bij een cultuurhuis of soortgelijke gebouw met dezelfde functie en complexiteit.

Voor perceel 5:

Kerncompetentie 1: Ervaring hebben met het uitvoeren van Correctief onderhoud/storingen (E&W). De referentieopdracht moet een minimale omvang hebben van 40 gebouwen.

Eventuele minimumeisen:

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over de volgende medewerkers en/of certificeringen:

Perceel 1: ISO9001, VCA, SCIOS scope 8&9

Perceel 2: ISO9001, VCA, een bewijs van goed gedrag, BORG, EVK

Perceel 3: ISO9001, VCA, SCIOS scope 8&9

Perceel 4: ISO9001, VCA, een bewijs van goed gedrag, BORG, EVK

Perceel 5: ISO9001, VCA, een bewijs van goed gedrag, SCIOS scope 8&9, BORG, EVK

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de gevraagde certificeringen aan de aanbestedende dienst overleggen.

Als inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem gelijkwaardig is. De aanbestedende dienst moet uit de omschrijving kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of kwaliteitsborgingssysteem daadwerkelijk gelijkwaardig is. Inschrijver dient in de inschrijving passend bewijs van de gelijkwaardigheid te leveren.

Van toepassing zijn de normen voor de daarvoor relevante percelen (met het doen van een inschrijving verklaart inschrijver te werken conform onderstaande normen):

 Gasinstallaties (NEN 1078, NPR3378);

 Stookinstallaties (SCIOS);

 Koelinstallaties (STEK, NPR 7601);

 Luchtbehandeling en ventilatie (ISSO-publicatie 17);

 Laagspanning (NEN 3140, NEN 1010, NEN-EN 50110);

 Noodverlichting (NEN-EN1838, ISSO-publicatie 79);

 Brandmeldinstallaties (NEN 2535, NEN 2654);

 Ontruimingsinstallatie (NEN 2575);

 Drinkwater (NEN 1006, Waterwerkbladen, ISSO-publicatie 55);

 Sprinklerinstallatie (NEN-EN12845 + NEN1073);

 Gebouwriolering (NEN 3215, NTR 3216);

 Legionella (1550-publicatie 55.1 55.2 e.a., Arbo-beleidsregel 4.87 en AI-blad 32).

Van toepassing zijn de overige bepalingen (met het doen van een inschrijving verklaart inschrijver te werken conform onderstaande bepalingen):

 De aansluitvoorwaarden van het energie leverend bedrijf;

 Het Bouwbesluit en Milieu wet, alsmede de Politie en Brandweer verordeningen van de betreffende Gemeente;

 Het waterleidingbesluit;

 De bepalingen conform het bijgevoegde UPD van de sprinklerinstallatie;

 De bepalingen conform het programma van eisen van de brandmeldinstallatie;

 De Arbowetgeving;

 De bepalingen van de Arbeidsinspectie;

 De publicatie "Brandbeveiligingsinstallaties" van de NVBR/Nibra 2012;

 Europese EMC richtlijnen EN 55022 en 50082-1.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Winschoten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zijn voor deze aanbesteding twee vragenronden gepland. Eerste vragenronde

Vragen kunnen uiterlijk tot 5 oktober 2020, 11:00 uur worden ingediend.

Tweede vragenronde

De nadere vragen kunnen uiterlijk tot 21 oktober 2020, 11:00 uur worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/09/2020