Zaterdag 1 oktober 2022 06:02:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 30-04-2022

Inkoop WMO 2019 gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Deventer
Postbus 5000
Deventer
7400 GC
Nederland
Contactpersoon: Natasja Smit
E-mail: inkoop2019@deventer.nl
NUTS-code: NL212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deventer.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.deventer.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
Wijhe
8131 BN
Nederland
E-mail: inkoop2019@deventer.nl
NUTS-code: NL212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.olst-wijhe.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoop WMO 2019 gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Gemeenten Deventer en Olst-Wijhe zijn gestart met een inkoopprocedure sociale en andere specifieke diensten boven de drempel om overeenkomsten te sluiten die zien op ondersteuning, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging respijtopvang en aanvullende diensten in het kader van de Wmo in natura voor inwoners van de gemeenten Deventer en/of Olst-Wijhe die voor die voorzieningen in aanmerking komen. Doel van de inkoopprocedure is; het contracteren van meerdere geschikte contractanten die gedurende de looptijd van de overeenkomst inwoners van de gemeenten Deventer en/of Olst-Wijhe ondersteuning gaan bieden op basis van de voorwaarden en eisen als vastgelegd in de overeenkomst.

Dit betreft een vooraankondiging. In de bijlage vindt u de beoogde planning. De aankondiging van opdracht wordt naar verwachting op 20 juni a.s. gepubliceerd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deventer, Olst-Wijhe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omschrijving

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
20/06/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2018