Maandag 15 augustus 2022 12:06:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 30-04-2022

Inkoop WMO 2019 gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Deventer
Postbus 5000
Deventer
7400 GC
Nederland
Contactpersoon: Natasja Smit
E-mail: inkoop2019@deventer.nl
NUTS-code: NL212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deventer.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.deventer.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
Wijhe
8131 BN
Nederland
E-mail: inkoop2019@deventer.nl
NUTS-code: NL212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.olst-wijhe.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoop WMO 2019 gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Gemeenten Deventer en Olst-Wijhe zijn gestart met een inkoopprocedure sociale en andere specifieke diensten boven de drempel om overeenkomsten te sluiten die zien op ondersteuning, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging respijtopvang en aanvullende diensten in het kader van de Wmo in natura voor inwoners van de gemeenten Deventer en/of Olst-Wijhe die voor die voorzieningen in aanmerking komen. Doel van de inkoopprocedure is; het contracteren van meerdere geschikte contractanten die gedurende de looptijd van de overeenkomst inwoners van de gemeenten Deventer en/of Olst-Wijhe ondersteuning gaan bieden op basis van de voorwaarden en eisen als vastgelegd in de overeenkomst.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2018-182421
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20/06/2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

14-09-2018 23:59

Te lezen:

31-03-2019 23:59

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

14-09-2018 23:59

Te lezen:

31-03-2019 23:59

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aanbesteding WMO inkoop 2019 voor gemeenten Deventer en Olst-Wijhe is weer open

De inschrijving sluit op 31 maart 2019 23.59 uur.

Deze openstelling geeft nieuwe partijen de mogelijkheid om zich in te schrijven op de Raamovereenkomst WMO 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Bovendien biedt dit gecontracteerde partijen de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren.

Aanbestedingskalender.nl

Het aanvragen van de vereiste documenten kan tot 8 weken kan duren. Let op dat u deze op tijd aanvraagt. Alle communicatie verloopt via de Aanbestedingskalender, vragen over het Procesdocument vallen onder Hoofdstuk 1 t/m 3 en de raamovereenkomst onder Hoofdstuk 4. Berichtgeving direct aan de gemeente is niet mogelijk.

Wijzigingen reeds gecontracteerde partijen

Wilt u een aanpassing doen in welke maatwerkvoorzieningen u levert? Is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Of zijn er andere wijzigingen die zich in uw situatie hebben voorgedaan? U kunt tijdens de openstelling van de aanbesteding uw wijzigingen doorvoeren. Trek uw inschrijving in, pas het document waar de wijziging zich voordoet aan en dien uw inschrijving opnieuw in.