Vrijdag 10 april 2020 06:47:00
Sluit op 30-01-2020

Marktconsultatie Huishoudelijke Hulp 2021 e.v.

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Postbus 251
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327
Postcode: 1400 AG
Land: Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: sociaaldomein@regiogv.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogenv.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Huishoudelijke Hulp 2021 e.v.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Op 31 december 2020 expireert de huidige overeenkomst. In de bijlage vindt u een uitnodiging voor een openbare marktconsultatie.

We lichten dan graag de inkoop 2021 e.v. toe en willen met u in gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke contractuele voorwaarden daarvoor nodig zijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-242101
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: //

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

planning onderzoek HbH.pdf

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Informatie met betrekking tot materiële uitvraag inzake de gerechtelijke uitspraak en het kostenonderzoek inkoop 2021. Aanbieders wordt verzocht kennis te nemen van deze informatie.