Zaterdag 12 juni 2021 19:59:00
Sluit op 11-11-2020 Gunningsbeslissing op 03-05-2021 PB-nummer 2020/S 213-522611

Accountantsdiensten

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel
Postadres: Postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848641
Fax: +31 102848818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.capelleaandenijssel.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accountantsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212500 Controleren van de boekhouding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accountantsdiensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-120331
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07/09/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2020-10-30

Te lezen:

2020-11-11

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2020-10-30

Te lezen:

2020-11-11

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

12:00

Te lezen:

09:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

12:00

Te lezen:

09:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: