Zaterdag 12 juni 2021 20:43:00
Sluit op 11-11-2020 Gunningsbeslissing op 03-05-2021 PB-nummer 2021/S 104-274617

Accountantsdiensten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel
Postadres: Postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848641
Fax: +31 102848818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.capelleaandenijssel.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accountantsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212500 Controleren van de boekhouding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accountantsdiensten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 000 000.00 EUR / Hoogste offerte: 1 500 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211200 Opstellen van financiële verslagen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit aanbestedingsdocument betreft de offerteaanvraag voor de uitvoering van accountantsdiensten ten behoeve van de gemeente Capelle aan den IJssel en IJsselgemeenten.

De gemeente Capelle aan den IJssel treedt in onderhavige aanbesteding op namens de aanbestedende dienst: (a) gemeente Capelle aan de IJssel en (b) IJsselgemeenten.

De aanbestedende diensten beogen met onderhavige aanbesteding, door middel van een overeenkomst per opdrachtgever, één en dezelfde opdrachtnemer te contracteren die geschikt en in staat is voor de boekjaren 2021 tot en met 2024 en, indien gebruik wordt gemaakt van de opties tot verlenging van de opdracht, respectievelijk de boekjaren 2025 tot en met 2027 de accountantsdiensten conform de eisen en wensen van de aanbestedende dienst uit te voeren.

Het is uitsluitend mogelijk een inschrijving voor gemeente Capelle aan den IJssel en IJsselgemeenten in te dienen. Inschrijving op een enkele dienst is, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: filosofie en aanpak controle en advies / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Praktijkcasus / Weging: 35
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden kunnen uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

De planning van de nota van inlichtingen vind u in paragraaf 2.1 van het aanbestedingsdocument.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 213-522611
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Accountantsdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deloitte
Postadres: Wilhelminakade 1, 3072AP Rotterdam
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 3072AP
Land: Nederland
E-mail: tvandennouland@deloitte.nl
Telefoon: +31 650078666
Internetadres: www.deloitte.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 000 000.00 EUR / Hoogste offerte: 1 500 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden kunnen uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

De planning van de Nota van inlichtingen vindt u in paragraaf 2.1 van het aanbestedingsdocument.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postadres: Postbus 7003
Plaats: Dordrecht
Postcode: 3300 GC
Land: Nederland
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2021