Zondag 27 september 2020 19:42:00
Sluit op 31-08-2020

Marktconsultatie opbarstrisico Galjoottocht (verlengd)

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1315HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Crediteurenadministratie
E-mail: rlakhloufi@almere.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.almere.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie opbarstrisico Galjoottocht (verlengd)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71352000 Diensten voor ondergronds onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In verband met stedelijke ontwikkeling moet de afvoercapaciteit van de Galjoottocht vergroot worden. De gemeente Almere heeft onderzoek laten uitvoeren naar het opbarstrisico en mitigerende maatregelen. Hieruit volgt dat er een hoog opbarstrisico is. De gemeente Almere is op zoek naar mogelijke maatregelen om ongecontroleerd opbarsten te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van ontlastbronnen. De gemeente Almere wil ook graag weten wat uitvoeringstechnisch haalbaar is bij het aanbrengen van een ballastbed.

Een uitgebreidere beschrijving van de lokale bodem en geohydrologie is opgenomen als bijlage B.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marktconsultatie

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
28/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2020