Zondag 27 september 2020 17:39:00
Sluit op 11-09-2020

Uitvoering RMC-activiteiten en VSV-projecten en extra inkoop gemeenten 2021-2024 in de subregio Rijnmond Zuid-Oost

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postadres: Postbus
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848193
Fax: +31 102848800

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard
Postadres: Postbus 1000
Plaats: Rhoon
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 3160 GA
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.albrandswaard.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Barendrecht
Postadres: Postbus 501
Plaats: Barendrecht
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2990 EA
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.barendrecht.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Krimpen aan den IJssel
Postadres: Postbus 200
Plaats: Krimpen aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2920 AE
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.krimpenaandenijssel.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Lansingerland
Postadres: Postbus 1
Plaats: Lansingerland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2650 AA
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lansingerland.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Ridderkerk
Postadres: Postbus 271
Plaats: Ridderkerk
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2980 AG
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ridderkerk.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitvoering RMC-activiteiten en VSV-projecten en extra inkoop gemeenten 2021-2024 in de subregio Rijnmond Zuid-Oost

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311300 Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is om het aantal voortijdig schoolverlaters jaarlijks steeds verder terug te dringen tot een VSV-percentage, van iedere afzonderlijke gemeente, onder het landelijke VSV-percentage en, indien er toch sprake is van uitval, zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters succesvol te bemiddelen naar school dan wel werk. De uitvoering van de RMC-activiteiten en de VSV-projecten zijn onderdeel van een keten waarin de partners gezamenlijk streven naar optimale toekomstkansen voor jongeren. Onderwijs en opleiding dragen bij aan ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Zij kunnen zich zo voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Voor een aantal jongeren is het niet mogelijk om een startkwalificatie te behalen. Deze jongeren worden begeleid naar arbeidsmarkt of dagbesteding, al dan niet na het behalen van certificaten of met een instellingsverklaring.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst heeft de intentie om de dienstverlening met betrekking tot de RMC-activiteiten en VSV-projecten in het kader van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten binnen de RMC-subregio Rijnmond Zuid-Oost in te kopen conform de vereisten beschreven in het aanbestedingsdocument. De doelstelling van de opdracht is om het aantal voortijdig schoolverlaters jaarlijks steeds verder terug te dringen tot een VSV-percentage, van iedere afzonderlijke gemeente, onder het landelijke VSV-percentage en, indien er toch sprake is van uitval, zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters succesvol te bemiddelen naar school dan wel werk. In de aanpak en begeleiding in het kader van de RMC-activiteiten staat de jongere centraal en is maatwerk een vereiste.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

maximaal eenmaal een jaar onder gelijkblijvende voorwaarden tot 1 januari 2025

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijver heeft zich adequaat verzekerd en garandeert zich adequaat verzekerd te houden voor de risico's tenaanzien van algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en alle overige risico's, een en andervoor zover dit naar de aard en de omvang van onderhavige opdracht nodig en gebruikelijk is. Zie in verbandhiermee ook de bepalingen in de concept overeenkomst. Zie paragraaf 4.2.1. van het aanbestedingsdocument.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Capelle aan den IJssel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Offertes zullen na het verstrijken van de sluitingstermijn via de kluissystematiek van de aanbestedingskalenderworden geopend. Bij de opening worden geen inschrijvers toegelaten. Door de aanbestedende dienst zal eenproces verbaal van aanbesteding worden opgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het aanbestedingsdocument

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postadres: Postbus 50959
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BX
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2020