Zaterdag 12 juni 2021 19:46:00

Verhuizingsdiensten

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Summa College
Postadres: Sterrenlaan 10
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@summacollege.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.summacollege.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verhuizingsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98392000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verhuizingsdiensten, projectverhuizingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-245401
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13/02/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

30-03-2020 10:00

Te lezen:

30-03-2020 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

30-03-2020 10:00

Te lezen:

30-03-2020 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

10:00

Te lezen:

12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

10:00

Te lezen:

12:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Conform nota van inlichtingen sluit deze aanbesteding om 12:00u.