Maandag 17 januari 2022 23:08:00

Slimme dataverzameling voor gemeentelijke watertaken Almere

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23
Postcode: 1300 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Rachid Lakhloufi
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://almere.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Slimme dataverzameling voor gemeentelijke watertaken Almere

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Project betreft het op een doelmatige wijze meten, monitoren, opslaan, valideren, leveren en visualiseren van water- en klimaatgerelateerde ‘kwalitatief hoogwaardige’ data.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-245651
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14/02/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

18-03-2020 17:00

Te lezen:

02-04-2020 17:00

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

24

Te lezen:

84

VII.2)Overige nadere inlichtingen: