Zondag 27 september 2020 19:51:00
Sluit op 31-08-2020

Gemeente Vijfheerenlanden - Jongerenwerk

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Vijfheerenlanden
Postadres: postbus 11
Plaats: Leerdam
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 4140 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Telefoon: +31 885997057

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vijfheerenlanden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden - Jongerenwerk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Vijfheerenlanden zijn er in de leeftijd tot 20 jaar ruim 13.000 inwoners. En de

leeftijdscategorie 11 tot en met 20 jaar zijn dat er bijna 7000. De jongeren binnen de gemeente grenzen

hebben zowel met de uitdagingen van het platteland als de stad te maken. Enerzijds zijn er

achterstandswijken, jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, drugproblematiek en niet wenselijke rolmodellen.

Anderzijds komt naar voren dat er verveling is bij jeugd en passiviteit in deelname aan de samenleving

(op cultureel vlak). Dit komt mede door een wisselende beschikbaarheid van voorzieningen in de wijken

en kernen. Daarnaast kent de gemeente een grote religieuze diversiteit en grote kerkelijke gezindheid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-119861
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16/07/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2020-08-31

Te lezen:

2020-09-07

VII.2)Overige nadere inlichtingen: