Woensdag 30 september 2020 17:12:00
Sluit op 14-09-2020

OVO Zaanstad - Europees openbare aanbesteding Raamovereenkomst Levering ICT gebruikershardware

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OVO Zaanstad
Postadres: Paulus Potterhof 1
Plaats: Zaandam
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Postcode: 1506JX
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Telefoon: +31 55-3680816

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ovo-zaanstad.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OVO Zaanstad - Europees openbare aanbesteding Raamovereenkomst Levering ICT gebruikershardware

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de levering van professionele ICT gebruikershardware en servers voor zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-120151
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17/07/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
In plaats van:

zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Te lezen:

INSCHRIJVING HANDELSREGISTER (BEROEPSBEVOEGDHEID) De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen, verwijzend naar een natuurlijk persoon, niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend. KWALITEITSBORGING: De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver dient hiervoor over minimaal ISO 9001 te beschikken. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de certificeringen aan de aanbestedende dienst kunnen overleggen. UITSLUITINGSGRONDEN De inschrijver dient in Deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft. De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies. De inschrijver dient ook in Deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing: • Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012); • Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012); • Ernstige beroepsfout (art. 2.87 lid 1 sub c Aw 2012); • Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012); • Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012); • Betrokken bij de voorbereiding (art. 2.87 lid 1 sub f Aw 2012); • Prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012); • Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012); • Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012). De inschrijver dient ook in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond: • Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Economische en financiële draagkracht
In plaats van:
Te lezen:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING: De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal € 500.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen: − Een geldig polis blad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; − Indien het niet mogelijk is een geldig polis blad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag. STABILITEIT ONDERNEMING Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technische en beroepsbekwaamheid
In plaats van:
Te lezen:

KERNCOMPETENTIES: De inschrijver dient bij inschrijving referentie(s) op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden is/zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties. • Kerncompetentie 1: Leveringen van gebruikershardware aan de onderwijssector. • Kerncompetentie 2: Het in bulk leveren van minimaal 30 laptops in één levering, allen voor geïnstalleerd en gereed voor gebruik, Uitgepakt en voorzien van de nodige accessoires (tas, muis en lader). • Kerncompetentie 3: Gecertificeerde afvoer van gebruikershardware. Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage E), toe te voegen aan de inschrijving. Uit referentie(s) moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken.

Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naam en adressen
In plaats van:

M. Assink / M3V Advies BV

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

84

Te lezen:
Afdelingsnummer: III.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
In plaats van:

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Te lezen:
Afdelingsnummer: IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Administratieve inlichtingen
In plaats van:

3

Te lezen:
Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Economische en financiële draagkracht
In plaats van:

ECONOMIC_CRITERIA_DOC

Te lezen:
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technische en beroepsbekwaamheid
In plaats van:

TECHNICAL_CRITERIA_DOC

Te lezen:
Afdelingsnummer: III.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
In plaats van:

PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:

71400000-2

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: