Zondag 29 november 2020 03:08:00
Sluit op 13-11-2020

Raamovereenkomst bouw- en woonrijpmaken Wickevoort, Haarlemmermeer

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RPR Stakeholdermanagers
Postadres: Edisonstraat 15
Plaats: Reeuwijk
NUTS-code: NL33B Oost-Zuid-Holland
Postcode: 2811EM
Land: Nederland
E-mail: info@rpr.nl
Telefoon: +31 182395203

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://rpr.nl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AM b.v.
Postadres: Ptolemaeuslaan 80
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3528 BP
Land: Nederland
E-mail: info@am.nl
Telefoon: +31 306097222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.am.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging - Raamovereenkomst bouw- en woonrijpmaken Wickevoort, Haarlemmermeer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

AM b.v. is bezig met het ontwikkelen van de locatie Wickevoort te Haarlemmermeer. Voor het bouw- en woonrijp maken is het inschakelen van één of meerdere civiele aannemers noodzakelijk. Middels een openbare Europese aanbestedingsprocedure wil AM voor het gefaseerd bouw- en woonrijp maken komen tot een Raamovereenkomst met drie partijen. Deze raamovereenkomst heeft een doorlooptijd van twee jaar met drie verlengingsopties van één jaar. De selectie vindt plaats op basis van economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteitverhouding). Binnen de Raamovereenkomst kunnen o.a. via minicompetities afzonderlijke deelopdrachten worden gegund. Ondernemers worden gevraagd een prijs in te dienen voor het woonrijp maken van de eerste fase. Een RAW-bestek wordt als bijlage aan de aankondiging toegevoegd. De 6 partijen met de laagste prijs worden uitgenodigd voor een gesprek. Met de 3 Inschrijvers die het beste scoren op kwaliteit wordt het raamcontract gesloten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-121051
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21/07/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht
In plaats van:

24-08-2020

Te lezen:

30-09-2020

VII.2)Overige nadere inlichtingen: