Woensdag 30 september 2020 18:33:00
Sluit op 13-11-2020

Raamovereenkomst bouw- en woonrijpmaken Wickevoort, Haarlemmermeer

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RPR Stakeholdermanagers
Postadres: Edisonstraat 15
Plaats: Reeuwijk
NUTS-code: NL33B
Postcode: 2811EM
Land: Nederland
E-mail: info@rpr.nl
Telefoon: +31 182395203

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://rpr.nl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AM b.v.
Postadres: Ptolemaeuslaan 80
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL31
Postcode: 3528 BP
Land: Nederland
E-mail: info@am.nl
Telefoon: +31 306097222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.am.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: RPR Stakeholdermanagers
Postadres: Edisonstraat 15
Plaats: Reeuwijk
NUTS-code: NL33B
Postcode: 2811EM
Land: Nederland
E-mail: e.rutgers@rpr.nl
Telefoon: +31 182395203

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://rpr.nl/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging - Raamovereenkomst bouw- en woonrijpmaken Wickevoort, Haarlemmermeer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

AM b.v. is bezig met het ontwikkelen van de locatie Wickevoort te Haarlemmermeer. Voor het bouw- en woonrijp maken is het inschakelen van één of meerdere civiele aannemers noodzakelijk. Middels een openbare Europese aanbestedingsprocedure wil AM voor het gefaseerd bouw- en woonrijp maken komen tot een Raamovereenkomst met drie partijen. Deze raamovereenkomst heeft een doorlooptijd van twee jaar met drie verlengingsopties van één jaar. De selectie vindt plaats op basis van economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteitverhouding). Binnen de Raamovereenkomst kunnen o.a. via minicompetities afzonderlijke deelopdrachten worden gegund. Ondernemers worden gevraagd een prijs in te dienen voor het woonrijp maken van de eerste fase. Een RAW-bestek wordt als bijlage aan de aankondiging toegevoegd. De 6 partijen met de laagste prijs worden uitgenodigd voor een gesprek. Met de 3 Inschrijvers die het beste scoren op kwaliteit wordt het raamcontract gesloten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
45100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlemmermeer, Cruquius

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamcontractanten worden geselecteerd op basis van hun inschrijving voor het woonrijpmaken van fase 1. Dit werk bestaat onder meer uit:

- Het verrichten van grondwerken;

- Het aanbrengen van kolken, kolk- en huisaansluitingen;

- Het aanbrengen van funderingen;

- Het aanbrengen van elementenverhardingen;

- Het aanbrengen van bitumineuze verhardingen;

- Het aanbrengen van straatmeubilair;

- Het aanbrengen van groenvoorzieningen

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
27/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2020