Woensdag 30 september 2020 16:37:00
Sluit op 13-11-2020

Raamovereenkomst bouw- en woonrijpmaken Wickevoort, Haarlemmermeer

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RPR Stakeholdermanagers
Postadres: Edisonstraat 15
Plaats: Reeuwijk
NUTS-code: NL33B Oost-Zuid-Holland
Postcode: 2811EM
Land: Nederland
E-mail: info@rpr.nl
Telefoon: +31 182395203

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://rpr.nl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AM b.v.
Postadres: Ptolemaeuslaan 80
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3528 BP
Land: Nederland
E-mail: info@am.nl
Telefoon: +31 306097222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.am.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: RPR Stakeholdermanagers
Postadres: Edisonstraat 15
Plaats: Reeuwijk
NUTS-code: NL33B Oost-Zuid-Holland
Postcode: 2811EM
Land: Nederland
E-mail: e.rutgers@rpr.nl
Telefoon: +31 182395203

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://rpr.nl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging - Raamovereenkomst bouw- en woonrijpmaken Wickevoort, Haarlemmermeer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

AM b.v. is bezig met het ontwikkelen van de locatie Wickevoort te Haarlemmermeer. Voor het bouw- en woonrijp maken is het inschakelen van één of meerdere civiele aannemers noodzakelijk. Middels een openbare Europese aanbestedingsprocedure wil AM voor het gefaseerd bouw- en woonrijp maken komen tot een Raamovereenkomst met drie partijen. Deze raamovereenkomst heeft een doorlooptijd van twee jaar met drie verlengingsopties van één jaar. De selectie vindt plaats op basis van economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteitverhouding). Binnen de Raamovereenkomst kunnen o.a. via minicompetities afzonderlijke deelopdrachten worden gegund. Ondernemers worden gevraagd een prijs in te dienen voor het woonrijp maken van de eerste fase. Een RAW-bestek wordt als bijlage aan de aankondiging toegevoegd. De 6 partijen met de laagste prijs worden uitgenodigd voor een gesprek. Met de 3 Inschrijvers die het beste scoren op kwaliteit wordt het raamcontract gesloten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlemmermeer, Cruquius

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamcontractanten worden geselecteerd op basis van hun inschrijving voor het woonrijpmaken van fase 1. Dit werk bestaat onder meer uit:

- Het verrichten van grondwerken;

- Het aanbrengen van kolken, kolk- en huisaansluitingen;

- Het aanbrengen van funderingen;

- Het aanbrengen van elementenverhardingen;

- Het aanbrengen van bitumineuze verhardingen;

- Het aanbrengen van straatmeubilair;

- Het aanbrengen van groenvoorzieningen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie verlengingsopties van 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I. De onderneming verkeert in staat van faillissement of van liquidatie, dan wel de onderneming heeft zijn werkzaamheden gestaakt, of jegens hem geldt een surseance van betaling of een akkoord, of de onderneming verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

II. Het faillissement of liquidatie van de onderneming is aangevraagd of tegen hem is een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure regelgeving, aanhangig gemaakt.

III. De onderneming een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels.

IV. De onderneming in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan.

V. De onderneming heeft niet aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland.

VI. De onderneming heeft niet aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland.

VII. De onderneming heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die ingevolge aanbestedingsprocedures kunnen worden verlangd, of de onderneming heeft die inlichtingen niet verstrekt.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Haarlem

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Krans Notarissen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/09/2020